به روزرسانی :
19
آذر
1395
_
   پیام ناظر بازار↫
 • عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی شسم1 1395-09-17 14:50:51
 • توقف ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی وحافظ1 و ثزاگرس1 1395-09-17 9:33:16
 • بازگشایی نمادهای معاملاتی حپارسا1، ثتران1 1395-09-17 9:29:11
 • درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی هرمز1 1395-09-17 8:17:11
 • اعمال محدودیتها جدیددرخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکن 1395-09-17 8:16:46

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
عنوان نماد تاریخ پیوست ها
نامه دتوليد 1395/09/18
نامه شکازرون 1395/09/18
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه وثنو 1395/09/18
زمانبندي پرداخت سود خودکفا 1395/09/18
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده چکارم 1395/09/18
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1395-09-17 14:50:51 عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی شسم1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ معاملات روز چهارشنبه مورخ 17/09/1395، در نماد معاملاتی شرکت تولید سموم علف کش (شسم1)، مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار واعضای فرابورس ایران
1395-09-17 9:33:16 توقف ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی وحافظ1 و ثزاگرس1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت بیمه حافظ (وحافظ1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام و نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری (ثزاگرس1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 21/09/1395، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 17/09/1395 متوقف می گردند. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-17 9:29:11 بازگشایی نمادهای معاملاتی حپارسا1، ثتران1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران1) پس از ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 17/09/1395 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-17 8:17:11 درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی هرمز1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز چهارشنبه مورخ 17/09/1395 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران
1395-09-17 8:16:46 اعمال محدودیتها جدیددرخصوص عدم فروش وسقف خریداوراق استفاده ازتسهیلات مسکن کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن، در خصوص مصوبه جدید مورخ28/07/1394 شورای محترم پول و اعتبار، به اطلاع می رساند؛ محدودیت های جدیددرخصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیلاعلام میگردد:1- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنتا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به اوراق صادره تسهیلاتمسکن، از روز شنبه مورخ 07/04/1393 تاکنون و بر اساس شرایط اعلامی قبلی اعمالگردیده است.2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدماستفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورسایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد.لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9304 و تسه9305 و تسه 9306 و تسه9307 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند.3- محدودیت سقف خرید به میزان حاکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهمعاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9407 و قبل از آن می باشد.به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل ازآن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خریدوانجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید ومعاملات انجام شده رعایت نمایند.تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر بهابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی بهتخلفات ارجاع گردد.4- محدیت سقف خرید به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسهمعاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9408 و بعد از آن می باشد. به عبارت دیگر در هرجلسه معاملاتی و در کیه نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 140 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید ومعاملات انجام شده رعایت نمایند.تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر بهابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی بهتخلفات ارجاع گردد.5- در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9408 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهایمعاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً بهمیزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامی نمادهای مذکور می باشد.6- لازم به ذکر است متقاضیان خرید بیش از سقف های فوق، پس از تأیید بانک مسکن میتواننداقدام به ورود سفارش نماید.7- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و قبل از آن به مدت 2 ماه می باشد. 8- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9409 و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.9- تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن صادره تیر ماه سال 1393 (تسه9304) و بعد از آن جهت اخذ تسهیلات، تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن (پیوست های اطلاعیه شماره 10096/ن/94 مورخ 18/09/1394 این شرکت) مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار و اعضای فرابورسایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه
 • بازار پایه توافقی
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه توافقی
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما